Potpuno zadovoljan

Potpuno zadovoljan

Bhagavad-gītā 6.8

jñāna-vijñāna-trptātmā
kūta-stho vijitendriyah
yukta ity ucyate yogī
sama-lostrāśma-kāñcanah

jñāna — stečenim znanjem; vijñāna — i spoznatim znanjem; trpta — zadovoljno; ātmā — živo biće; kūta-sthah — utemeljeno na duhovnoj razini; vijita-indriyah — ovladanih osjetila; yuktah — sposobno za samospoznaju; iti — tako; ucyate — rečeno je; yogī — mistik; sama — vidi jednakim očima; lostra — šljunak; aśma — kamen; kāñcanah — zlato.

Kaže se da je osoba utemeljena u samospoznaji kada je zahvaljujući znanju i spoznaji potpuno zadovoljna. Takva se osoba naziva yogijem [ili mistikom]. Utemeljena je u transcendenciji i samoovladana. Sve što vidi – bio to šljunak, kamenje ili zlato-vidi jednakim očima.

Smisao: Knjiško je znanje bez spoznaje Vrhovne lstine beskorisno. To je rečeno u sljedećem stihu:

atah śrī-krsna-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adah

„Nitko ne može materijalno okuženim osjetilima shvatiti transcendentalnu prirodu imena, oblika, odlika i zabava Śrī Krišne. Samo kada postane duhovno prožet transcendentalnim služenjem Gospodina, transcendentalno ime, oblik, odlike i zabave Gospodina bivaju mu razotkriveni.” (Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.2.234)

Bhagavad-gītā je nauk o svjesnosti Krišne. Nitko ne može postati svjestan Krišne samo svjetovnom učenošću. Mora imati sreću da se druži s osobom čiste svjesnosti. Osoba svjesna Krišne zadovoljna je čistim predanim služenjem i zato Krišninom milošću ima spoznato znanje, kojim postaje savršena. Zahvaljujući transcendentalnom znanju možemo ostati postojani u svojim uvjerenjima, ali ako imamo samo akademsko znanje, možemo lako biti zavedeni i zbunjeni prividnim proturječjima. Spoznata je duša istinski samoovladana, jer je predana Krišni. Transcendentalna je jer nema nikakve veze sa svjetovnom učenošću. Za nju svjetovna učenost i umna spekulacija, koje drugi mogu smatrati vrijednim poput zlata, ne vrijede više od šljunka ili kamenja.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)