Bog je Osoba

Bog je Osoba

Bhagavad-gītā 7.7

mattah parataram nānyat
kiñcid asti dhanañ-jaya
mayi sarvam idam protam
sūtre mani-ganā iva

mattah — iznad Mene; para-taram — više; na — nr; anyat kiñcit — išta drugo; asti — postoji; dhanam-jaya — o osvojitelju bogatstva; mayi — u Meni; sarvam — sve postojeće; idam — što vidimo; protam — nanizano je; sūtre — na niti; mani-ganāh — biseri; iva — kao.

O osvojitelju bogatstva, ne postoji istina viša od Mene. Sve počiva na Meni, kao biseri nanizani na niti.

Smisao: Ljudi se obično spore oko toga je li Vrhovna Apsolutna Istina osoba ili nije. Prema Bhagavad-giti Apsolutna je Istina Božanska Osoba, Śrī Krišna, i to se potvrđuje na svakom koraku. Posebno je u ovom stihu naglašeno da je Apsolutna Istina osoba. Da je Božanska Osoba Vrhovna Apsolutna Istina potvrđuje i Brahma-samhitā: īśvarah paramah krsnaḥ sac-cid-ānanda-vigrahah: Vrhovna Apsolutna Istina je Božanska Osoba, Gospodin Krišna. On je prvobitni Gospodin, riznica sveg zadovoljstva, Govinda i vječni oblik potpuna blaženstva i znanja. Ti autoriteti raspršuju svaku sumnju u to da je Apsolutna Istina Vrhovna Osoba, uzrok svih uzroka.

Međutim impersonalisti navode vedsku tvrdnju Śvetāśvatara Upanisade (3.10.): tato yad uttara-taram tad arūpam anāmayam/ ya etad vidur amrtās te bhavanti athetare duhkham evāpiyanti. “Brahma, prvo živo biće u svemiru, smatra se u materijalnom svijetu najvišim živim bićem među polubogovima, ljudskim bićima i nižim životinjama, ali iznad Brahme je Transcendencija, koja nema materijalan oblik i koja je potpuno oslobođena materijalne okaljanosti. Onaj tko spozna Transcendenciju također postaje transcendentalan, ali onaj tko nije spoznao Transcendenciju ispašta bijede materijalnog svijeta.” Impersonalisti pridaju veću važnost riječi arūpam, ali ona ne upućuje na bezobličnost, već na transcendentalni oblik vječnosti, blaženstva i znanja, kao što je opisano u navedenom stihu Brahma-samhite. Drugi stihovi Śvetāśvatara Upaniṣade (3.8–9.) to potkrepljuju:

vedāham etam purusam mahāntam
āditya-varnam tamasah parastāt
tam eva viditvāti mrtyum eti
nānyah panthā vidyate ’yanāya

yasmāt param nāparam asti kiñcid
yasmān nānīyo no jyāyo ’sti kiñcit
vrksa iva stabdho divi tisthaty ekas
tenedam pūrnam purusena sarvam

“Ja poznajem tu Svevišnju Božansku Osobu, transcendentalnu prema svim materijalnim shvaćanjima tame. Samo onaj tko poznaje Svevišnjeg može transcendirati spone rođenja i smrti. Oslobođenje se može dostići samo znanjem o Vrhovnoj Osobi. Nema drugog načina.”

“Ne postoji istina viša od te Vrhovne Osobe, Svevišnjeg Gospodina, jer je On najviši. Manji je od najmanjeg i veći od najvećeg. Nalikuje mirnu stablu i obasjava transcendentalna nebo. Kao što drvo širi svoje korijenje, On širi Svoje sveprožimajuće energije.”

Iz ovih stihova možemo zaključiti da je Vrhovna Apsolutna Istina Svevišnja Božanska Osoba, koja sve prožima Svojim mnogobrojnim materijalnim i duhovnim energijama.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)