Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.26

Šrimad-Bhagavatam 5.5.26.

sarvani mad-dhisnyataya bhavadbhis
carani bhutani suta dhruvani
sambhavitavyani pade pade vo
vivikta-drgbhis tad u harhanam me

sarvani — svim; mat-dhisnyataya — jer su mjesto gde sam prisutan; bhavadbhih — ti; carani — pokretnim; bhutani — živim bićima; sutah — dragi Moji sinovi; dhruvani — nepokretnim; sambhavitavyani — odajte poštovanje; pade pade — u svakom trenutku; vah — vi; vivikta-drgbhih — koji imate jasno viđenje i shvaćanje (da je Svevišnja Božanska Osoba u Svom obliku Paramatme svuda prisutna); tat u — tako posredno; ha — svakako; arhanam — odajete poštovanje; me — Meni.

Dragi Moji sinovi, ne trebate zavidjeti nijednom živom biću, bilo pokretnom ili nepokretnom. Znajući da se nalazim u njima, trebate im u svakom trenutku odavati poštovanje. Na taj način, Meni odajete poštovanje.

SMISAO: U ovom je stihu upotrebljena riječ vivikta-drgbhih, što znači bez zavisti. Sva živa bića su prebivalište Svevišnje Božanske Osobe u Njenom obliku Paramatme. Ovo je potvrđeno u Brahma-samhiti: Brahma-samhita: andantara-stham paramanu-cayantara-stham. Gospodin se nalazi u ovom univerzumu kao Garbhodakašayi Višnu. Takođe se nalazi u svakom atomu. Vedska izjava je: isavasyam idam sarvam. Svevišnji Gospodin se nalazi svuda, a gdje je On, tu je i Njegov hram. Mi još izdaleka odajemo poštovanje hramu, a na sličan način bi trebalo odavati poštovanje svim živim bićima. To nije isto što i teorija panteizma koja tvrdi da je sve Bog. Sve je povezano s Bogom, jer se Bog nalazi svuda. Ne treba praviti posebnu razliku između siromašnih i bogatih, kao što to čine budalasti obožavaoci daridra-narayana. Narayana je prisutan i u bogatima i u siromašnima. Ne treba jednostavno misliti da je Narayana prisutan među siromašnima. On je svuda. Napredni bhakta odaje poštovanje svima – čak i mačkama i psima.

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah

„Ponizni mudrac, istinskim znanjem, jednako vidi učenog i plemenitog brahmanu, kravu, slona, psa i psojedca (otpadnika društva).” (Bg. 5 .18) Ne treba pogrešno shvatiti da sama-darsinah, jednako viđenje, znači da je osobeno biće jednako Svevišnjem Gospodinu. Oni se uvijek razlikuju. Svaka pojedina osoba se razlikuje od Svevišnjeg Gospodina. Pogrešno je izjednačavati osobeno živo biće sa Svevišnjim Gospodinom na račun vivikta-drk, sama-drk. Mada pristaje da živi svuda, Gospodin je uvijek na uzvišenom položaju. Šrila Madhvacarya navodi Padma Puranu: vivikta-drsti jivanam dhisnyataya paramesvarasya bheda-drstih. „Onaj tko ima jasno viđenje i nije zavidan, može vidjeti da je Svevišnji Gospodin, mada smješten u svakom živom biću, odvojen od svih.” Šrila Madhvacarya dalje navodi Padma Puranu:

upapadayet paratmanam
jivebhyo yah pade pade
bhedenaiva na caitasmat
priyo visnos tu kascana

„Onaj tko uvijek vidi razliku između Svevišnjeg Gospodina i živoga bića, veoma Mu je drag.” U Padma Purani takođe stoji, yo hares caiva jivanam bheda-vakta hareh priyah „Onaj tko propovijeda da su živa bića odvojena od Svevišnjeg Gospodina, veoma je drag Gospodinu Višnuu.”

Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.26

Šrimad-Bhagavatam 5.5.26.

sarvani mad-dhisnyataya bhavadbhis
carani bhutani suta dhruvani
sambhavitavyani pade pade vo
vivikta-drgbhis tad u harhanam me

sarvani — svim; mat-dhisnyataya — jer su mjesto gde sam prisutan; bhavadbhih — ti; carani — pokretnim; bhutani — živim bićima; sutah — dragi Moji sinovi; dhruvani — nepokretnim; sambhavitavyani — odajte poštovanje; pade pade — u svakom trenutku; vah — vi; vivikta-drgbhih — koji imate jasno viđenje i shvaćanje (da je Svevišnja Božanska Osoba u Svom obliku Paramatme svuda prisutna); tat u — tako posredno; ha — svakako; arhanam — odajete poštovanje; me — Meni.

Dragi Moji sinovi, ne trebate zavidjeti nijednom živom biću, bilo pokretnom ili nepokretnom. Znajući da se nalazim u njima, trebate im u svakom trenutku odavati poštovanje. Na taj način, Meni odajete poštovanje.

SMISAO: U ovom je stihu upotrebljena riječ vivikta-drgbhih, što znači bez zavisti. Sva živa bića su prebivalište Svevišnje Božanske Osobe u Njenom obliku Paramatme. Ovo je potvrđeno u Brahma-samhiti: Brahma-samhita: andantara-stham paramanu-cayantara-stham. Gospodin se nalazi u ovom univerzumu kao Garbhodakašayi Višnu. Takođe se nalazi u svakom atomu. Vedska izjava je: isavasyam idam sarvam. Svevišnji Gospodin se nalazi svuda, a gdje je On, tu je i Njegov hram. Mi još izdaleka odajemo poštovanje hramu, a na sličan način bi trebalo odavati poštovanje svim živim bićima. To nije isto što i teorija panteizma koja tvrdi da je sve Bog. Sve je povezano s Bogom, jer se Bog nalazi svuda. Ne treba praviti posebnu razliku između siromašnih i bogatih, kao što to čine budalasti obožavaoci daridra-narayana. Narayana je prisutan i u bogatima i u siromašnima. Ne treba jednostavno misliti da je Narayana prisutan među siromašnima. On je svuda. Napredni bhakta odaje poštovanje svima – čak i mačkama i psima.

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah

„Ponizni mudrac, istinskim znanjem, jednako vidi učenog i plemenitog brahmanu, kravu, slona, psa i psojedca (otpadnika društva).” (Bg. 5 .18) Ne treba pogrešno shvatiti da sama-darsinah, jednako viđenje, znači da je osobeno biće jednako Svevišnjem Gospodinu. Oni se uvijek razlikuju. Svaka pojedina osoba se razlikuje od Svevišnjeg Gospodina. Pogrešno je izjednačavati osobeno živo biće sa Svevišnjim Gospodinom na račun vivikta-drk, sama-drk. Mada pristaje da živi svuda, Gospodin je uvijek na uzvišenom položaju. Šrila Madhvacarya navodi Padma Puranu: vivikta-drsti jivanam dhisnyataya paramesvarasya bheda-drstih. „Onaj tko ima jasno viđenje i nije zavidan, može vidjeti da je Svevišnji Gospodin, mada smješten u svakom živom biću, odvojen od svih.” Šrila Madhvacarya dalje navodi Padma Puranu:

upapadayet paratmanam
jivebhyo yah pade pade
bhedenaiva na caitasmat
priyo visnos tu kascana

„Onaj tko uvijek vidi razliku između Svevišnjeg Gospodina i živoga bića, veoma Mu je drag.” U Padma Purani takođe stoji, yo hares caiva jivanam bheda-vakta hareh priyah„Onaj tko propovijeda da su živa bića odvojena od Svevišnjeg Gospodina, veoma je drag Gospodinu Višnuu.”