Velika prilika

Velika prilika

Śrīmad-Bhāgavatam 3.23.57

saham bhagavato nunam
vancita mayaya drdham
yat tvam vimuktidam prapya
na mumukseya bandhanat

sa — sama ta osoba; aham — mene; bhagavatah — Gospodina; nunam — nesumnjivo; vancita — prevarila; mayaya — iluzorna energija; drdham — grdno; yat — budući da; tvam — ti; vimukti-dam — koji pružaš oslobođenje; prapya — stekavši; na mumukseya — nisam tražila oslobođenje; bandhanat — od materijalnog ropstva.

Gospodaru moj, nesumnjivo me je grdno prevarila nepremostiva iluzorna energija Svevišnje Božanske Osobe, jer unatoč druženju s tobom, koje donosi oslobođenje od materijalnog ropstva, nisam težila takvom oslobođenju.

SMISAO: Inteligentna osoba treba iskoristiti dobre prilike. Prva prilika je ljudski oblik života, a druga je rođenje u pogodnoj obitelji u kojoj se njeguje duhovno znanje; to je veoma rijetko. Najveća je prilika imati društvo svete osobe. Devahuti je bila svjesna da je rođena kao kći cara. Bila je dovoljno obrazovana i odgojena, i na kraju je za muža dobila Kardama Munija, svetu osobu i velikog yogija. Ako i pored svega toga ne bi dostigla oslobođenje od zapletenosti u materijalnu energiju, bila bi nesumnjivo prevarena od strane nepremostive iluzorne energije. Ustvari, iluzorna materijalna energija vara svakoga. Ljudi nisu ni svjesni što rade kad zbog svjetovnih blagodati obožavaju materijalnu energiju u obliku Kali ili Durge.

Oni mole: “Majko, daj mi velika obilja, daj mi dobru ženu, daj mi slavu, daj mi pobjedu.” Ali ovakvi štovatelji boginje maye ili Durge ne znaju da ih ona vara. Materijalna dobit ustvari uopće nije dobit, jer čim netko postane obmanut materijalnim darovima, sve se više zapliće i nema ni govora o oslobođenju. Osoba treba biti dovoljno inteligentna da zna kako da iskoristi materijalne pogodnosti radi duhovne spoznaje. To se naziva karma-yoga ili jnana-yoga. Što god da posjedujerno trebamo iskoristiti za služenje Vrhovne Osobe. To je savjetovano u Bhagavad-giti, sva-karmana tam abhyarcya: trebamo pokušati služiti Svevišnju Božansku Osobu sa svime što posjedujemo. Postoje mnogi oblici služenja Gospodina i svatko Ga može služiti u skladu sa svojim sposobnostima.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Krišna ulazi u Mathuru

Krišna ulazi u Mathuru

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Transcendentalni religijski princip

Transcendentalni religijski princip

Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.19

dharmam tu saksad bhagavat-pranitam
na vai vidur rsayo napi devah
na siddha-mukhya asura manusyah
kuto nu vidyadhara-caranadayah

dharmam — prave religijske principe ili vjerodostojne zakone religije; tu — ali; saksat — neposredno; bhagavat — Svevišnja Božanska Osoba; pranitam — propisuje; na — ne; vai — zaista; viduh — znaju; rsayah — veliki rsiji kao što је Bhrgu; na — ne; api — također; devah — polubogovi; na — niti; siddha-mukhyah — glavni vođe Siddhaloke; asurah — demoni; manusyah — stanovnici Bhurloke, ljudska bića; kutah — gdje; nu — zaista; vidyadhara — niži polubogovi poznati kao Vidyadhare; carana — stanovnici planeta па kojima su ljudi ро prirodi veliki glazbenici i pjevači; adayah — i tako dalje.

Prave religijske priпcipe daje Svevišnja Božanska Osoba. Mada su potpuno utemeljeni u guni (odlici) vrline, čak ni veliki rsiji, koji prebivaju па najvišim planetima, пе mogu ustanoviti prave religijske principe. То пе mogu ni polubogovi niti vođe Siddhaloke, а da пе govorimo о asurama, običnim ljudskim bićima, Vidyadharama i Caranama.

SMISAО: Kada su ih Višnudute izazvali da opišu principe religije, Yamadute su rekli, veda-pranihito dharmah: religijski principi propisani su u vedskim spisima. Međutim, nisu znali da se u vedskim spisima opisuju religijski obredi koji nisu transcendentalni, već namjenjeni održavanju reda i mira među materijalističkim osobama u materijalnom svijetu. Pravi religijski principi su nistraigunya, iznad triju gunа materijalne prirode ili transcendentalni. Yamadute nisu znali te transcendentalne religijske principe i stoga su se iznenadili kada su ih Višnudute spriječili da uhite Ađamilu. Materijalističke osobe koje polažu svu svoju vjeru u vedske obrede opisane su u Bhagavad-giti (2.42), u kojoj Krišna kaže – veda-vāda-ratāh pārtha nānyad astīti vādinah: takozvani sljedbenici Veda izjavljuju da пе postoji ništa više od vedskih obreda.

U Indiji postoji grupa ljudi koji jako vole vedske obrede, ali пе shvaćaju značenje tih obreda, namijenjenih da ljude postupno uzdignu do transcendentalnog nivoa spoznaje Krišne (vedais ca sarvair aham eva vedyah). Oni koji пе shvaćaju taj princip, već svoju vjeru polažu samo u vedske obrede, nazivaju se veda-vāda-ratāh. Ovdje је rečeno da је pravi religijski princip onaj kojeg је dala Svevišnja Bozanska Osoba. Тај princip dan je u Bhagavad-giti. Sarva-dharmān parityajya mām ekam saranam vraja: trebamo napustiti sve ostale dužnosti i predati se lotosolikim stopalima Кrišnе. То је pravi religijski princip kojeg svatko treba slijediti.

Čak i ako netko slijedi vedske spise пе mоrа poznavati taj transcendentalni princip, јег nije svakome poznat. Čak ni polubogovi па višim planetamim sustavima nisu toga svjesni, а da пе govorimo о ljudskim bićima. Тај transcendentalni religijski princip mоrа se shvatiti neposredno od Svevišnjeg Gospodina ili Njegovog posebnog predstavnika, kao što ćе biti objašnjeno u slijedećim stihovima.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Mrtav iako diše

Mrtav iako diše

Šrimad Bhagavatam 3.23.56

neha yat karma dharmaya
na viragaya kalpate
na tirtha-pada-sevayai
jivann api mrto hi sah

na — ne; iha — ovdje; yat — čije; karma — djelovanje; dharmaya — dostizanju savršenstva religioznog života; na — ne; viragaya — odvojenosti; kalpate — vodi; na — ne; tirtha-pada — Gospodinovih lotosolikih stopala; sevayai — predanom služenju; jivan — živeći; api — iako; mrtah — mrtav; hi — zaista; sah — on.

Onaj čije djelovanje nije namijenjeno uzdizanju do religioznog života, čiji ga religijski žrtveni obredi ne uzdižu do odvojenosti i tko je utemeljen u odvojenosti koja ne vodi predanom služenju Svevišnje Božanske Osobe, mora se smatrati mrtvim, iako diše.

SMISAO: Devahuti izjavljuje da budući da je bila vezana za život sa svojim mužem radi osjetilnog zadovoljenja, koje ne vodi do oslobođenja od materijalne zapletenosti, njen je život bio samo traćenje vremena. Bilo koja djelatnost koju osoba izvrši, a koja ne vodi do položaja religioznog života, beskorisna je. Svatko je po svojoj prirodi sklon određenoj vrsti posla i kada on vodi do religioznog života, religiozni život do odvojenosti, a odvojenost do predanog služenja, osoba dostiže savršenstvo života. Kao što je rečeno u Bhagavad-giti, svaki posao koji na kraju ne vodi do predanog služenja uzrok je ropstva u materijalnom svijetu.

yajñārthāt karmano ’nyatra loko ’yam karma-bandhanah

Ako se osoba postupno ne uzdigne do položaja predanog služenja, počevši od svoje prirodne djelatnosti, treba se smatrati mrtvim tijelom. Djelatnost koja ne vodi do razumijevanja svjesnosti Krišne smatra se besplodnom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Akrurine molitve

Akrurine molitve

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Promjena srca

Promjena srca

Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.24

tad asma-saram hrdayam batedam
yad grhyamanair hari-nama-dheyaih
na vikriyetatha yada vikaro
netre jalam gatra-ruhesu harsah

tat — to; asma-saram — okovano čelikom; hrdayam — srce; bata idam — svakako tako; yat — koji; grhyamanaih — uprkos pjevanju i mantranju; hari-nama — Svetog Imena Gospodina; dheyaih — usredotočivanjem uma; na — ne; ikriyeta — promjena; atha — tako; yada — kada; vikarah — posljedica; netre — u očima; jalam — suze; gatra-ruhesu — u porama; harsah — izlijevi ushićenja.

To srce zasigurno je okovano čelikom koje se, unatoč pjevanju Gospodinova Svetoga Imena s usredotočenošću, ne mijenja, a dogodi se zanos, suze ispune oči i koža se naježi.

SMISAO: Trebamo dobro primjetiti da se u prva tri poglavlja Drugog pjevanja opisuje postupni proces razvoja predanog služenja. U prvom poglavlju naglašava se prvi korak predanog služenja Gospodina u svjesnosti Krišne pomoću slušanja i mantranja, i za početnike se preporučuje grubo shvaćanje o Božanskoj Osobi u Njegovom kozmičkom obliku. Zahvaljujući takvom grubom shvaćanju o Gospodinu, posredstvom materijalnog očitovanja Njegove energije, možemo produhoviti svoj um i osjetila, i postupno usredotočiti um na Gospodina Višnua, Uzvišenog, koji je prisutan kao Nad-duša svuda i u svačijem srcu, u svakom atomu u materijalnom univerzumu. Ovdje se također predstavlja sustav panca-upasane koji preporučuje pet umnih nivoa za običnog čovjeka. Naime, postupni razvitak, obožavanje nadmoćnijeg koji može biti u vidu vatre, elektriciteta, sunca, mase živih bića, Gospodina Šive i, napokon, neosobne Nad-duše, djelimičnog predstavnika Gospodina Višnua.

Sve ovo prikladno je opisano u drugom poglavlju, međutim, treće poglavlje opisuje kako da dalje napredujemo budući da smo, ustvari, dostigli stupanj obožavanja Višnua ili čisto predano služenje, i ovdje se obrazlaže stupanj zrelosti obožavanja Višnua u svezi s promjenom srca. Čitav proces duhovne kulture namenjen je promjeni srca živog bića u pogledu vječnog odnosa s Uzvišenim Gospodinom kao podređeni sluga, što predstavlja njegov vječni, prirodni položaj. Dakle, s napredovanjem u predanom služenju nastaje promjena u srcu. Ta je promjena rezultat postupnog odvajanja od materijalnog uživanja (koje je uzrok lažnog osjećaja gospodarenja nad materijalnim svijetom) i povećava se osjećaj stava služenja Gospodina s puno ljubavi. Vidhi-bhakti ili regulirano predano služenje tijelom (očima, ušima, nosem, rukama i nogama, kao što je već ranije spomenuto) naglašava se u svezi s umom koji potiče sve djelatnosti tjelesnih udova. Prilikom obavljanja propisanog predanog služenja, jednostavno se očekuje da ispoljimo promjenu srca.

nastavak teksta

Ako se takva promjena ne dogodi, smatra se da nam je srce okovano čelikom jer se ne topi čak ni prilikom pjevanja Svetog imena Gospodina. Uvijek moramo imati na umu da su slušanje i pjevanje osnovni principi obavljanja dužnosti predanog služenja i, ako se pravilno izvode, osjetićemo kao rezultat zanosno ushićenje naviranjem suza u oči i ježenjem kože. To su prirodne posljedice i uvodni simptomi stupnja bhava, koji se javlja prije nego smo dostigli stupanj savršenstva ljubavi prema Bogu (Krišna premu). Ako ne osjetimo nikakav rezultat, čak i nakon neprestanog slušanja i pjevanja Svetog Imena, možemo razumjeti da je to samo uslijed uvreda koje činimo. To je mišljenje Sandharbe. Na početku pjevanja Svetog Imena Gospodina, ako bhakta jako ne pazi i ne izbjegava deset vrsta uvreda pred lotosolikim stopalima Svetoga Imena, svakako neće doživjeti posljedice osjećaja odvojenosti koje se vide po suzama u očima i ježenju kože na tijelu. Stupanj bhave ispoljava se u vidu osam transcendentalnih simptoma; naime, nepokretnost, znojenje, ježenje kože, gubljenje glasa, drhtanje, blijedilo, naviranje suza i konačno, zanosno ushićenje.

Nektar predanosti, sažeta studija Šrila Rupe Gosvamija po imenu Bhakti-rasamrta-sindhu, objašnjava ove simptome i živo opisuje druge transcendentalne pojave u postojanim i ubrzanim očitovanjima. Šrila Višvanatha Čakravarti Thakura kritički je razmotrio sva ova ispoljavanja bhave u svezi s nekim besramnim bhaktama početnicima koji oponašaju ove simptome radi jeftinog isticanja. Pored Višvanatha Čakravartija, jako oštro ih je kritizirao i Šrila Rupa Gosvami. Ponekad svih ovih osam simptoma zanosa oponašaju materijalistički bhakte (prakrta-sahajiye). Međutim, lažni simptomi odjednom se raskrinkavaju kada vidimo da se lažni bhakta odaje tolikim mnogim zabranjenim djelatnostima. Čak i ako ga krase simptomi bhakte, onaj tko se odaje pušenju, opijanju i nezakonitim odnosima sa ženama ne može imati sve prethodno spomenute simptome zanosa. Međutim, vidimo da se ponekad ovi simptomi oponašaju i zato Šrila Višvanatha Čakravarti osuđuje sve one koji to čine da imaju srca od kamena. Ponekad na njih utječe odraz transcendentalnih simptoma, ali ako se ne odreknu zabranjenih navika, onda su bezizlazni slučajevi u pogledu transcendentalne spoznaje.

Kada se Gospodin Ćaitanya susreo sa Šrila Ramananda Rayom od Kavaura na obali Godavari, Gospodin je osetio sve ove simptome, ali zbog prisustva nekih brahmana abhakta koji su pratili Ramanandu Raya, Gospodin je potisnuo ove simptome. Zato ne mogu da se opaze čak ni na tijelu prvoklasnog bhakte zbog okoline u kojoj se nalazi. Prema tome, prava postojana bhava se neizostavno ispoljava nakon prestanka materijalnih želja (ksanti), upotrebe svakog trenutka za transcendentalno sluiženje Gospodina s puno ljubavi (avyartha-kalatvam), žarke želje za neprestanim slavljenjem Gospodina (nama-gane sada ruci), želje da živimo na Gospodinovom tlu (pritis tad-vasati sthale), potpune odvojenosti od materijalne sreće (virakti) i gubljenja osećaja ponosa (mana-śunyata). Onaj tko je razvio sve ove transcendentalne osobine svakako je dostigao stupanj bhave, za razliku od materijalističkog bhakte i onoga sa srcem od kamena tko oponaša ove simptome. Čitav se proces može ukratko ovako opisati: napredan bhakta koji pjeva Sveta Imena Gospodina na savršen način i bez uvreda, koji je prema svakome prijateljski naklonjen, može zaista uživati u transcendentalnom osećaju slavljenja Gospodina.

Rezultat takve spoznaje ogleda se u prestanku svih materijalnih želja i ostalih vezanosti, kao što je prethodno spomenuto. Budući da se nalaze na nižem stupnju predanog služenja, bhakte početnici uglavnom osjećaju zavist do tolike mjere da pronalaze vlastiti put i način za obavljanje predanog služenja, ne slijedeći acarye. Na taj način, čak i ako se ističu pred drugima da neprestano pjevaju Sveto Ime Gospodina, ne mogu uživati u transcendentalnim osjećajima. Zbog toga, ovdje se osuđuje pokazivanje lažnih suza u očima, lažno drhtanje, znojenje, gubljenje svijesti itd. Međutim, mogu doći u dodir s Gospodinovim čistim bhaktom i ispraviti svoje loše navike. Inače će ostati kamena srca i nepodesni za bilo koji proces liječenja. Odlučan napredak u povratku Bogu u duhovno carstvo ovisiti će o uputama objavljenih svetih spisa pod nadzorom samospoznatog bhakte.

Zatvori

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Akrurin povratak i njegova posjeta Višnuloki u rijeci Yamuni

Akrurin povratak i njegova posjeta Višnuloki u rijeci Yamuni

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Akrura dolazi u Vrindavanu

Akrura dolazi u Vrindavanu

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Krišna ubija demona Kešija i Vyomasuru

Krišna ubija demona Kešija i Vyomasuru

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Kamsa šalje Akruru po Krišnu

Kamsa šalje Akruru po Krišnu

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.