Prekrivenost živoga bića

Prekrivenost živoga bića

Bhagavad-gītā 3.38

dhūmenāvriyate vahnir
yathādarśo malena ca
yatholbenāvrto garbhas
tathā tenedam āvrtam

dhūmena — dimom; āvriyate — prekrivena; vahnih — vatra; yathā — kao; ādarśah — ogledalo; malena — prašinom; ca — također; yathā — kao; ulbena — maternicom; āvrtah — prekriven; garbhah — zametak; tathā — tako; tena — tom požudom; idam — ono; āvrtam — prekriveno.

Kao što je vatra prekrivena dimom, ogledalo prašinom, a zametak maternicom, tako je živo biće u različitoj mjeri prekriveno požudom.

Smisao: Postoje tri stupnja prekrivenosti živog bića. Njegova čista svjesnost pomračena je prekrivačem požude koja se različito očituje poput dima u vatri, prašine na ogledalu i maternice oko zametka. Kad se požuda uspoređuje s dimom, može se u izvjesnoj mjeri opaziti vatra žive iskre. Drugim riječima, kada živo biće u izvjesnoj mjeri očituje svoju svjesnost Krišne, može se usporediti s vatrom prekrivenom dimom. Tamo gdje ima dima ima i vatre, ali vatra se u početnom stadiju ne vidi.

Taj se stadij uspoređuje s početnim stadijem svjesnosti Krišne. Prašina na ogledalu odnosi se na proces čišćenja ogledala uma brojnim duhovnim procesima. Najbolji je proces pjevanja Gospodinovih svetih imena. Zametak prekriven maternicom je analogija koja slikovito opisuje bespomoćan položaj, jer je dijete u maternici toliko bespomoćno da se ne može ni kretati. To stanje života može se usporediti sa stanjem drveća. Drvo je također živo biće, ali je zbog velika očitovanja požude stavljeno u takvo stanje da je lišeno gotovo svake svjesnosti.

Prekriveno ogledalo uspoređuje se s pticama i zvjerima, a vatra prekrivena dimom s ljudskim bićem. U ljudskom obliku života živo biće može oživjeti u izvjesnoj mjeri svjesnost Krišne i ako dalje napreduje, može zapaliti vatru duhovnog života. Brižljivim raspirivanjem dima vatra se može raspaliti. Zato ljudski oblik života pruža živom biću priliku da se oslobodi zapletenosti materijalnog postojanja. U ljudskom obliku života može njegovanjem svjesnosti Krišne pod stručnim vodstvom svladati neprijatelja – požudu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)