Mistično obilje Boga (1.dio)

Mistično obilje Boga (1. dio)

Bhagavad-gītā 9.4.

mayā tatam idamsarvam
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāham tesv avasthitah

mayā — Ja; tatam — prožimam; idam — ovo; sarvam — čitavo; jagat — kozmičko očitovanje; avyakta-mūrtinā — neočitovanim oblikom; mat-sthāni — u Meni; sarva-bhūtāni — sva živa bića; na — ne; ca — također; aham — Ja; tesu — u njima; avasthitah — nalazim se.

Svojim neočitovanim oblikom prožimam čitav ovaj svemir. Sva su bića u Meni, ali Ja nisam u njima.

Smisao: Svevišnja Božanska Osoba ne može se opaziti grubim materijalnim osjetilima. Rečeno je:

atah śrī-krsna-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adah

(Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.2.234.)

Ime, slava i zabave Gospodina Šri Krišne ne mogu se shvatiti materijalnim osjetilima. On se razotkriva samo onom tko pod pravilnim vodstvom služi s čistom predanošću. U Brahma-samhiti (5.38.) rečeno je – premānjana-cchurita-bhakti-vilocanena santah sadaiva hrdayesu vilokayanti: osoba koja je razvila transcendentalnu ljubav prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi može uvijek vidjeti Govindu u sebi i izvan sebe. Obični ljudi ne mogu vidjeti Gospodina. Ovdje je rečeno da Ga materijalna osjetila ne mogu opaziti, iako je sveprožimajući i svuda prisutan. Na to upućuje riječ avyakta-mūrtinā. Ustvari, premda Ga ne možemo vidjeti, sve počiva u Njemu. Kao što smo već objasnili u sedmom poglavlju, čitavo materijalno kozmičko očitovanje predstavlja samo spoj Njegovih različitih energija – više, duhovne, i niže, materijalne energije. Kao što se sunčeva svjetlost širi čitavim svemirom, Gospodinova energija širi se čitavom kreacijom i sve u njoj počiva.

Ipak ne bismo trebali zaključiti da je Gospodin, budući da se svuda širi, izgubio Svoje osobno postojanje. Da bi opovrgao takvu tvrdnju, Gospodin izjavljuje: „Prisutan sam svuda i sve počiva u Meni, ali sam ipak odvojen.” Na primjer, kralj upravlja vladom, koja je samo očitovanje njegove energije. Razna vladina ministarstva nisu ništa drugo do kraljeve energije i svako ministarstvo počiva na kraljevoj moći. Ipak ne možemo očekivati da kralj bude osobno prisutan u svakom ministarstvu. To je grub primjer. Slično tome, sva očitovanje koja vidimo i sve što postoji. u materijalnom i duhovnom svijetu, počiva na energiji Svevišnjega Gospodina. Do stvaranja dolazi širenjem Njegovih različitih energija. Kao što je rečeno u Bhagavad-gíti – vistabhyāham idam krtsnam: On je nazočan svuda u obliku Svoga osobnog očitovanja, širenja Njegovih različitih energija.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)