Sveto Ime Boga

Sveto Ime Boga

CC Madhya 6.242.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

hareh nāma — sveto ime Gospodina Harija; hareh nāma — sveto ime Gospodina Harija; hareh nāma — Gospodinovo sveto ime; eva — svakako; kevalam — jedino; kalau — u dobu Kali; na asti — nema; eva — svakako; na asti — nema; eva — svakako; na asti — nema; eva — svakako; gatih — načina; anyathā — drugog.

“U ovom dobu svađe i licemjerja jedini proces dostizanja oslobođenja je pjevanje Gospodinovih svetih imena. Nema drugog načina. Nema drugog načina. Nema drugog načina.”

Smisao: Budući da su ljudi ovog doba toliko pali, mogu jednostavno pjevati Hare Krišna maha-mantru. Na taj se način mogu osloboditi tjelesnog shvaćanja života i postati dostojni da predano služe Gospodina. Nitko ne može predano služiti Gospodina ako se nije pročistio od sve zagađenosti. To je potvrđeno u Bhagavad-gīti:

janānām punya-karmanām yeṣām tv anta-gatam pāpam
bhajante mām drdha-vratāh te dvandva-moha-nirmuktā

“Oni koji su djelovali pobožno u ovom životu i u prošlim životima, čije su grešne djelatnosti potpuno iskorijenjene i koji su oslobođeni dvostranosti iluzije, služe Me s odlučnošću.” (Bg. 7.28) Ponekad se ljudi čude kada vide da mladići i djevojke tako ozbiljno prihvaćaju pokret svjesnosti Krišne. Odbacivši grešne djelatnosti (nezakoniti seks, jedenje mesa, uzimanje opojnih sredstava i kockanje), strogo slijedeći naredbe duhovnog učitelja, pročistili su se od sve zagađenosti. Zato se mogu potpuno posvetiti predanom služenju Gospodina. U ovom dobu Kali, hari-kirtana je veoma, veoma važna. Važnost pjevanja Gospodinovog svetog imena objašnjena je u sljedećim stihovima Śrīmad-Bhāgavatama: (12.3.51-52):

asti hy eko mahān gunah kaler doṣa-nidhe rājann
mukta-sangah param vrajet kīrtanād eva krsnasya

tretāyām yajato makhaih krte yad dhyāyato visnum
kalau tad dhari-kīrtanāt dvāpare paricaryāyām

“U dobu Kali, koje predstavlja ocean grešaka, osoba se može osloboditi sve zagađenosti i postati dostojna da uđe u Božje carstvo jednostavno pjevajući Hare Krišna mantru. To je najvažnije obilježje doba Kali. Samospoznaja koja se u Satya dobu dostizala meditacijom, u Treta dobu vršenjem različitih žrtvovanja, a u Dvapara dobu obožavanjem Gospodina Krišne, u dobu Kali se može dostići jednostavno pjevanjem svetih imena, Hare Krišna.” (Bhāg. 12.3.51-52)

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)