Milost Krišne

Milost Krišne

CC Madhya 6.84.

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugrhīta eva hi
jānāti tattvam bhagavan-mahimno
na cānya eko ’pi ciram vicinvan

atha — stoga; api — zaista; te — Tvojih; deva — Gospodine moj; pada-ambuja-dvaya — lotosolikih stopala; prasāda — milost; leśa — zahvaljujući tračku; anugrhītah — ima sreću da dobije; eva — svakako; hi — zaista; jānāti — spoznaje; tattvam — istinu; bhagavat — Svevišnje Božanske Osobe; mahimnah — veličinu; na — nikada; ca — i; anyah — drugi; ekah — netko; api — iako; ciram — dugo vremena; vicinvan — spekulira

“Gospodine moj, ako netko dobije čak i tračak milosti Tvojih lotosolikih stopala, moći će shvatiti veličinu Tvoje Osobe. Ali oni koji nastoje shvatiti Svevišnju Božansku Osobu spekulacijom ne mogu Te spoznati, čak ni ako nastave proučavati Vede mnogo godina.”

Smisao: Ovo je stih Śrīmad-Bhāgavatama (10.14.29). U Brahma-samhiti rečeno je: vedesu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33). Mada je Svevišnja Božanska Osoba Krišna, krajnji cilj znanja (vedaiś ca sarvair aham eva vedyah), onaj tko nije čisti bhakta i tko ne služi Gospodina ne može Ga shvatiti. Brahma to potvrđuje – vedesu durlabham: “Veoma je teško shvatiti Svevišnjeg Gospodina samo vlastitim proučavanjem”. Adurlabham ātma-bhaktau: “Međutim, bhakte veoma lako osvajaju Gospodina”. Gospodin je poznat kao ajita (neosvojiv). Nitko ne može osvojiti Svevišnju Božansku Osobu, ali Gospodin pristaje da Ga osvoje Njegovi bhakte. To je Njegova priroda.

U Padma Purāni je rečeno: atah śrī-krsna-nāmādi na bhaved grahyam indriyaih sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adah: Zadovoljan s devocijskim djelatnostima, Gospodin se razotkriva Svom bhakti. Na taj način bhakta Ga može spoznati. Stih iz Śrīmad-Bhāgavatama koji je naveo Gopinatha Acarya izvorno je izgovorio Brahma kada ga je Gospodin Krišna porazio. Brahma je ukrao svu telad i dječake pastire da bi provjerio Krišninu moć. Brahma je priznao da se njegove neobične moći u univerzumu uopće ne mogu usporediti s neograničenim moćima Gospodina Krišne. Ako Brahma može počiniti grešku u nastojanju da shvati Krišnu, što onda reći o običnim osobama, koje pogrešno shvaćaju Krišnu ili lažno predstavljaju neku tobožnju inkarnaciju Krišne da bi zadovoljile svoja osjetila.

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)