Triyuga – jedno od imena Višnua

Triyuga – jedno od imena Višnua

CC Madhya 6.95.

ataeva ‘tri-yuga’ kari’ kahi visnu-nāma
kali-yuge avatāra nāhī, — śāstra-jñāna

ataeva — stoga; tri-yuga — Gospodin, koji se pojavljuje samo u tri yuge; kari’ — čineći; kahi — kažemo; visnu-nāma — sveto ime Gospodina; kali-yuge — u dobu Kali; avatāra — inkarnacija; nāhi — ne postoji; śāstra-jñāna — izjava śāstra.

“Jedno od imena Gospodina Višnua je Triyuga, jer se Gospodin Višnu ne inkarnira u dobu Kali. To je mišljenje razotkrivenih spisa.”

Smisao: Svevišnja Božanska Osoba Gospodin Višnu poznat je kao Triyuga, što znači da se pojavljuje u tri yuge. Međutim, to znači da se u dobu Kali Gospodin pojavljuje ne kao neposredna, već kao prikrivena inkarnacija. To je potvrđeno u Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.38):

itthan nr-tiryag-rsi-deva-jhasāvatārair
lokān vibhāvayasi hamsi jagat-pratīpān
dharmam mahā-purusa pāsi yugānuvrttam
channah kalau yad abhavas tri-yugo ’tha sa tvam

“Gospodine moj, Ti ubijaš sve neprijatelje svijeta u Svojim mnogobrojnim inkarnacijama koje se pojavljuju u obiteljima ljudi, životinja, polubogova, rišija (mudraca), vodenih životinja, itd. Tako obasjavaš svijet transcendentalnim znanjem. U dobu Kali, o Mahapuruša, ponekad se pojavljuješ kao prikrivena inkarnacija. Zato si poznat kao Triyuga (onaj tko se pojavljuje samo u tri yuge).” (Bhag. 7.9.38)

Śrīla Śrīdhara Svāmī također je potvrdio da se Gospodin Višnu pojavljuje u dobu Kali, ali ne postupa na isti način kao u drugim dobima. Gospodin Višnu se inkarnira da bi ostvario dva cilja: paritrānāya sādhūnām vināśāya ca duskrtām. To znači da dolazi da bi se zabavljao sa Svojim bhaktama i uništio demone. Ti ciljevi mogu se uočiti u Satya, Treta i Dvapara yugi, ali u Kali-yugi Gospodin se pojavljuje u prerušenom obliku. On ne pruža neposredno zaštitu vjernima i ne ubija demone. Budući da se u Kali-yugi ne može neposredno opaziti kao u ostale tri yuge, Gospodin se naziva Triyuga.

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)