Kao što magnet privlači željezo

Kao što magnet privlači željezo

Śrimad-Bhagavatam 7.5.14

yatha bhramyaty ayo brahman
svayam akarsa-sannidhau
tatha me bhidyate cetas
cakra-paner yadrcchaya

yatha — upravo kao; bhramyati — pokreće; ayah — željezo; brahman — brahmane; svayam — sam; akarsa — magneta; sannidhau — u blizini; tatha — slično tome; me — moja; bhidyate — promjenila se; cetah — svjesnost; cakra-paneh — Gospodina Višnua, koji u ruci drži disk; yadrcchaya — samom voljom.

O brahmane, o učitelji, kao što se željezo privučeno magnetom automatski pomiče prema magnetu, moju svjesnost, koja se promjenila po Gospodinovoj volji, privlači Gospodin Višnu koji u Svojoj ruci drži disk. Tako nemam nikakvu neovisnost.

SMISAO: Magnet prirodno privlači željezo. Slično tome, Krišna prirodno privlači sva živa bića i zato je Gospodinovo pravo ime Krišna, što znači onaj koji privlači sve i svakoga. Tipične primjere takve privlačnosti nalazimo u Vrindavani u kojoj je sve i svatko privučen Krišnom. Starije osobe poput Nanda Maharaje i Yašodadevi, prijatelji poput Šridame, Sudame i drugih dječaka pastira, gopije (pastirice) poput Šrimati Radharani i Njenih pratilja, pa čak i ptice, zvijeri, krave i telad privučeni su Krišnom.

Cvijeće i voće u vrtovima privučeni su Krišnom, valovi rijeke Yamune su privučeni; zemlja, nebo, drveće, bilje, životinje i sva druga živa bića privučena su Krišnom. To je prirodni položaj svega u Vrindavani. Potpuna suprotnost zbivanjima u Vrindavani je materijalni svet u kojem nitko nije privučen Krišnom i u kojem je svatko privučen mayom. To je razlika između duhovnog i materijalnog svijeta. Hiranyakašipu, koji je bio u materijalnom svijetu, bio je privučen ženama i novcem, a Prahlada Maharaja, utemeljen u svom prirodnom položaju, bio je privučen Krišnom. U odgovoru na Hiranyakašipuovo pitanje zašto je prihvatio nastrano gledište, Prahlada Maharaja je rekao da njegovo gledište nije nastrano, zato što je prirodni položaj svakoga da bude privučen Krišnom.

Prahlada je rekao da mu se Hiranyakašipuovo gledište čini nastranim jer neprirodno nije bio privučen Krišnom. Hiranyakašipuu je zato bilo potrebno pročišćenje. Čim se živo biće pročisti od materijalne zagađenosti, ponovno ga privlači Krišna (sarvopadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam). U materijalnom svijetu svatko je zagađen prljavštinom osjetilnog uživanja i djeluje prema različitim imenovanjima, ponekad kao ljudsko biće, ponekad kao zvijer, ponekad kao polubog ili drvo, itd. Moramo se pročistiti od svih tih imenovanja. Tada ćemo prirodno biti privučeni Krišnom. Proces bhakti pročišćava živo biće od sve neprirodne privlačnosti. Kada se osoba pročisti, privlači je Krišna i počinje služiti Krišnu umjesto da služi mayu. To je njen prirodni položaj. Bhakta je privučen Krišnom, ali abhakta nije, jer je zagađen prljavštinom materijalnog uživanja. To je potvrdio sam Gospodin u Bhagavad-giti (7.28):

yesam tv anta-gatam papam
jananam punya-karmanam
te dvandva-moha-nirmukta
bhajante mam drdha-vratah

“Oni koji su djelovali pobožno u ovom i prethodnim životima, čija su griješna djela potpuno iskorjenjena i koji su se oslobodili dvostranosti iluzije, odlučno Me služe.” Moramo se osloboditi sve griješne prljavštine materijalnog postojanja. Svatko je u materijalnom svijetu zagađen materijalnom željom. Ukoliko se ne oslobodimo svih materijalnih želja (anyabhilasita-sunyam) ne možemo biti privučeni Krišnom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Kao što magnet privlači željezo

Kao što magnet privlači željezo

Śrimad-Bhagavatam 7.5.14

yatha bhramyaty ayo brahman
svayam akarsa-sannidhau
tatha me bhidyate cetas
cakra-paner yadrcchaya

yatha — upravo kao; bhramyati — pokreće; ayah — željezo; brahman — brahmane; svayam — sam; akarsa — magneta; sannidhau — u blizini; tatha — slično tome; me — moja; bhidyate — promjenila se; cetah — svjesnost; cakra-paneh — Gospodina Višnua, koji u ruci drži disk; yadrcchaya — samom voljom.

O brahmane, o učitelji, kao što se željezo privučeno magnetom automatski pomiče prema magnetu, moju svjesnost, koja se promjenila po Gospodinovoj volji, privlači Gospodin Višnu koji u Svojoj ruci drži disk. Tako nemam nikakvu neovisnost.

SMISAO: Magnet prirodno privlači željezo. Slično tome, Krišna prirodno privlači sva živa bića i zato je Gospodinovo pravo ime Krišna, što znači onaj koji privlači sve i svakoga. Tipične primjere takve privlačnosti nalazimo u Vrindavani u kojoj je sve i svatko privučen Krišnom. Starije osobe poput Nanda Maharaje i Yašodadevi, prijatelji poput Šridame, Sudame i drugih dječaka pastira, gopije (pastirice) poput Šrimati Radharani i Njenih pratilja, pa čak i ptice, zvijeri, krave i telad privučeni su Krišnom.

Cvijeće i voće u vrtovima privučeni su Krišnom, valovi rijeke Yamune su privučeni; zemlja, nebo, drveće, bilje, životinje i sva druga živa bića privučena su Krišnom. To je prirodni položaj svega u Vrindavani. Potpuna suprotnost zbivanjima u Vrindavani je materijalni svet u kojem nitko nije privučen Krišnom i u kojem je svatko privučen mayom. To je razlika između duhovnog i materijalnog svijeta. Hiranyakašipu, koji je bio u materijalnom svijetu, bio je privučen ženama i novcem, a Prahlada Maharaja, utemeljen u svom prirodnom položaju, bio je privučen Krišnom. U odgovoru na Hiranyakašipuovo pitanje zašto je prihvatio nastrano gledište, Prahlada Maharaja je rekao da njegovo gledište nije nastrano, zato što je prirodni položaj svakoga da bude privučen Krišnom.

Prahlada je rekao da mu se Hiranyakašipuovo gledište čini nastranim jer neprirodno nije bio privučen Krišnom. Hiranyakašipuu je zato bilo potrebno pročišćenje. Čim se živo biće pročisti od materijalne zagađenosti, ponovno ga privlači Krišna (sarvopadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam). U materijalnom svijetu svatko je zagađen prljavštinom osjetilnog uživanja i djeluje prema različitim imenovanjima, ponekad kao ljudsko biće, ponekad kao zvijer, ponekad kao polubog ili drvo, itd. Moramo se pročistiti od svih tih imenovanja. Tada ćemo prirodno biti privučeni Krišnom. Proces bhakti pročišćava živo biće od sve neprirodne privlačnosti. Kada se osoba pročisti, privlači je Krišna i počinje služiti Krišnu umjesto da služi mayu. To je njen prirodni položaj. Bhakta je privučen Krišnom, ali abhakta nije, jer je zagađen prljavštinom materijalnog uživanja. To je potvrdio sam Gospodin u Bhagavad-giti (7.28):

yesam tv anta-gatam papam
jananam punya-karmanam
te dvandva-moha-nirmukta
bhajante mam drdha-vratah

“Oni koji su djelovali pobožno u ovom i prethodnim životima, čija su griješna djela potpuno iskorjenjena i koji su se oslobodili dvostranosti iluzije, odlučno Me služe.” Moramo se osloboditi sve griješne prljavštine materijalnog postojanja. Svatko je u materijalnom svijetu zagađen materijalnom željom. Ukoliko se ne oslobodimo svih materijalnih želja (anyabhilasita-sunyam) ne možemo biti privučeni Krišnom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)